Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Rijschool Wim Trip.
 
Artikel 1.  Algemeen.
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van
de rijopleiding categorie B, BE, A en AM en de daarbij behorende CBR/ BNOR praktijkexamens.
Zij zijn van toepassing op rijinstructeurs die bij Rijschool Wim Trip de rijopleiding verzorgen.
 
Artikel 2. Verplichtingen van de autorijschool.
1. Rij-instructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de
    voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
3. De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de les-overeenkomst,
    wordt volledig benut voor het geven van rij-instructie.
4. De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft
    beschikking over hetzelfde les(motor)rijtuig als waarin hij/ zij de
    rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt er een vervangend
    motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type geregeld.
5. De rijschool heeft een rijschoolpolis afgesloten.
6. Roken
    In de lesauto wordt niet gerookt. Onze instructeurs roken helemaal niet.
 
Artikel 3. Verplichtingen van de cursist.
1. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de
    rijles. Door de rij-instructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht
    genomen.
2. Bij niet nakomen van afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de
    volledige les-prijs in rekening gebracht.
3. Bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 24 uur van tevoren
    aan de rij-instructeur te worden gemeld.
    (zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend).
4. De cursist dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te
    volgen.
5. Ook dient het lesschema (in overleg met rijinstructeur) over het aantal te volgen
    rijlessen per week tot de datum van het rijexamen te worden nageleefd.
6. Alcohol/Drugs
    Aangezien het wettelijk verboden is om een voertuig te besturen wanneer men onder
    invloed van; alcohol of geestverruimende middelen is, is het ook verboden om onder
    invloed van een van deze middelen een rijles te volgen. Wanneer dit het geval is zal de
    rijles niet doorgaan en toch verrekend worden.
    (primair is hierin de eigen verantwoordelijkheid, bij twijfel zal de instructeur hierin een
    besluit nemen)
7. Identiteitsbewijs
    Je bent verplicht om een juridisch geldig identiteitsbewijs bij je te dragen, dit om
    tijdens een politiecontrole aan te kunnen tonen dat je de noodzakelijke leeftijd hebt
    bereikt. (geldig zijn; identiteitskaart of paspoort)
8. Ogen
    Laat bij een opticien je ogen testen, wanneer dit niet recent gebeurt is.
 
Artikel 4. Betalingsregeling.
1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de
    afgesproken datum te voldoen. Alle les- en examengelden dienen te zijn
    betaald voordat er een examen plaats vindt.
2. De betaling gaat per overmaking van bank of giro aan de rijschool of contant.
3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de les-overeenkomst de lesprijs
    te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de les-overeenkomst
    te ontbinden van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot 2 weken na
    kennisneming van de prijsverhoging.
4. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum
    aan de rijinstructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
5. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het
    reserveren van het examen te staken.
6. Indien men een pakket, losse lessen, examengeld of waarde/tegoedbon heeft gekocht voor auto, motor, bromfiets of aanhangwagen,
    dient men deze binnen een jaar te gebruiken, daarna is deze niet meer geldig,
    en moet men opnieuw betalen.
7. Bij het op tijd opzeggen ( 7 dagen van te voren)van geplande rijlessen  en men niet verder
    meer wil lessen bij Rijschool Wim Trip, kan men het betaalde geld terug krijgen,
    mits schriftelijk aangevraagd. Ervan uitgaande op losse lesprijs berekend.
 
Artikel 5. Rijopleiding.
De rijopleiding omvat rijlessen:
Gegeven door bevoegde rij-instructeurs,
met een tijdsduur van minimaal 60 minuten(autorijles), 60 minuten(motorrijles) en
60 minuten(bromfietsrijles) die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie,
voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden.
Categorie B 16,5 jaar.
Categorie A 17 jaar.
Categorie AM 16 jaar.
 
Artikel 6. Praktijkexamen.
1.  Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR
     wordt uitgesteld, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra
     rijlessen bij de cursist in rekening.
2.  De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als
     hij/ zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat
     a.  De cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij dit
          d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool
          kan aantonen.
          Wel moet dan €16,50 annuleringskosten aan het CBR worden betaald.
     b.  Een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rij-instructeur
          is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het
          praktijkexamen wordt begraven.
     c.  Het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter
          beschikking is.
     d.  Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit
          geval voor, dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt
          aangevraagd.
3.  Indien de Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient
     hij/ zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.
4.  De cursist regelt zelf via mijn.cbr.nl de eigenverklaring voor het examen waarvoor die vereist is.
 
Artikel 7. Examengeld.
Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de
rekening van Rijschool Wim Trip of contant te worden voldaan.
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid.
1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing,
    aan- of overrijding tijdens de rijles en het praktijkexamen.
2. Rijschool Wim Trip is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn opzet
    en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen
    of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
3. Rijschool Wim Trip is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële
    consequenties indien de cursist, ondanks zijn/ haar eigen verklaring,
    onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.
4. Voor motorleerlingen en bromfietsleerlingen geld dat ze de boetes van snelheids overtredingen  en roodlicht zelf
    moeten betalen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor de snelheid waarmee ze rijden.
   
 Artikel 9. Beëindiging rijopleiding.
1. Indien Rijschool Wim Trip haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder
    kosten stoppen met de rijopleiding.
    De Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen.
2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig dringende reden(en)
    dat van hem/ haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te
    continueren. Rijschool Wim Trip zal in dit geval het tegoed minus betaalde
    examengelden en administratiekosten €40,- binnen 14 dagen aan de cursist betalen.
 
Artikel 10. Klachtenregeling.
1. De cursist kan indien er geschillen ontstaan tussen hem/ haar en de rij-instructeur een
    beroep doen op de bemiddeling door de Rijschool.
2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de Rijschool worden gemeld of
    schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.
3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt het geschil aan de
    rechter voor gelegd.
4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.